Poslední hodnoty sondy mendeleum20-3 - pokus velký kontejner

???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
    

???
???