Last data of probe Regulátor závlahy Podolanka

???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
  

???
???